Home

Skillnad Övriga externa kostnader och övriga rörelsekostnader

Bokföra externa rörelsekostnader eller externa kostnader

 1. När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen. Externa rörelsekostnader kan klassificeras som lokalkostnader, förbrukningsinventarier, kostnader för transportmedel, resekostnader, kontorsmaterial, telefoni, företagsförsäkringar och inhyrd personal med mera
 2. 69 Övriga externa kostnader. 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgill
 3. Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2) 7.1 Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av rörelsekostnader. Kapitlet behandlar inte. a) kostnad för tjänste- och entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fast pris, se kapitel 6, b) avskrivningar, se kapitel 10, c) nedskrivningar av anläggningstillgångar, se kapitel 10 och 11
 4. Övriga externa kostnader Kostnaderna av denna typ tillhör dock den normala verksamheten i bolaget. Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut
 5. I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är exempelvis hyresintäkter, arrendeintäkter,provisionsintäkter m.m. Nedan är de olika huvudkontona - du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 3900. Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910. Hyres- och arrendeintäkter. 3920
 6. Övriga externa kostnader-104 762 - Personalkostnader: 2-245 000 - Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-18 207 - Övriga rörelsekostnader-10 820 - Summa rörelsekostnader-523 789: 0: Rörelseresultat: 106 461: 0: Finansiella poster; Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter: 1 540.
 7. 6. Övriga externa kostnader 7. Personalkostnader 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 9. Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 10. Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT 11. Intäkter från andelar i koncernföretag 12. Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 13

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader - Srf Redovisnin

 1. Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader: 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra: 5011: Hyra för kontorslokaler: 5012: Hyra för garage: 5013: Hyra för lagerlokaler: 5020: El för belysning: 5030: Värme: 5040: Vatten och avlopp: 5050: Lokaltillbehör: 5060: Städning och renhållning: 5061: Städning: 5062: Sophämtning: 5063: Hyra för sopcontainer: 506
 2. Fält: Övriga rörelsekostnader; Beskrivning: Kostnader som ligger utanför företagets normala verksamhet, t.ex. valutakursförluster och realisationsförlust vid försäljning av icke- finansiella anläggningstillgångar. Konto 8000-8099 (förutom 8070-8089) Fält: Resultat från andelar i koncernföreta
 3. Övriga externa kostnader; Personalkostnader; Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar; Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar; Övriga rörelsekostnader; Intäkter från andelar i koncernföretag; Intäkter från andelar i intresseföretag; Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgånga
 4. 6. Övriga externa kostnader. 7. Personalkostnader. 8. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 9. Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar. 10. Övriga rörelsekostnader. 11. Intäkter från andelar i koncernföretag. 12. Intäkter från andelar i intresseföretag.
 5. Ingvar Wogenius. Allt det du räknat upp hör till R6, övriga externa kostnader. På R5 har du direkta kostnader. Sånt som du bokfört på ett 40-konto, om du använder en kontoplan. Om du t.ex säljer mat i en butik, så är alla inköp av råvaror en direkt kostnad. Tillverkar du kläder, så är inköp av tyg en direkt kostnad, osv
 6. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor
 7. 4xxx: Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 5xxx: Personalkostnader. 60xx-77xx: Övriga externa rörelsekostnader, 78xx övriga rörelsekostnader och nedskrivningar, 79xx avskrivningar. 8xxx: Finansiella poster (exempelvis ränte-/valutaintäkter/-utgifter), bokslutsdispositioner, skatt och årets resultat

Rörelsekostnader och rörelsens kostnader (K2

Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Kontoklass = 6xxx Övriga externa rörelseutgifter. Kontogrupp = 62xx Tele och post. Gruppkonto = 6200 Tele och post. Huvudkonto = 6210 Telekommunikation Skillnaden mellan aktiverade utgifter och fakturerade belopp, 3.7 Övriga externa kostnader. Alla övriga rörelse-kostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och ned-skrivning av kortfristiga fordringar. 3.11 Övriga rörelsekostnader Kanske något oklart i lektionstexten. Men taxebundna kostnader (eller konsumtionsavgifter) är ett traditionellt begrepp som enbart avser värme, vatten, el, sophämtning, samt ibland även tv/bredband. Allt annat är övriga driftkostnader. Eller förvaltningskostnader. Eller rörelsekostnader Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar. Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader: 1. Proportionellt rörliga kostnader: kostnader som ökar respektive minskar i samma takt som verksamhetsvolymen ökar respektive minskar

Övriga externa kostnader - StartaEgetInfo

I fördelningen av rörelsens kostnader är det viktigt att förstå skillnaden mellan råvaror, legoarbeten och på råvaror och handelsvaror. Övriga externa kostnader . Om ni använt er av SIE-filen kommer stora delar av denna tabell vara ifylld, men vissa delar måste ni Övriga rörelsekostnader • Övriga rörelsekostnader • Rörelseresultat • Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag • Ränteintäkter från koncernföretag • Externa ränteintäkter • Övriga finansiella intäkter • Summa finansiella intäkter • Räntekostnader till koncernföretag • Externa räntekostnader • Övriga finansiella kostnader Summan av de direkta och indirekta kostnaderna för en kostnadsbärare är dess så kallade självkostnad. Rörliga och fasta direkta kostnader. En direkt kostnad kan vara både rörlig och fast. Hur du bokför en direkt kostnad. De direkta kostnader som har med verksamheten att göra ska bokföras i kontoklass 4 som Material- och varukostnad

39 Övriga rörelseintäkter - Bokförin

Övriga rörelseintäkter: 0: 0: 0: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-5-7-166: Övriga rörelsekostnader: 0: 0: 0: Förändring lager mm: 0: 0: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: 0: 0: Handelsvaror: 0: 0: 0: Övriga externa kostnader-5-7-166: Personalkostnader: 0: 0: 0: Avskrivningar: 0: 0: Kostnader för forskning och utveckling 0 0 Övriga rörelsekostnader 0 0 Förändring lager mm 0 0 Råvaror och förnödenheter 0 0 Handelsvaror 0 0 Övriga externa kostnader 16 6 Personalkostnader 0 0 Avskrivningar 0 0 Summa rörelsekostnader -16 -6 Rörelseresultat -16 - Notera hur samtliga konton inkluderas under en och samma SRU-kod 7369. Se blanketten Räkenskapsschema i inkomstdeklarationen (INK2R) Rad 2.48 Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder. SRU-kod 7513. Se rad 3.7 Övriga externa kostnader, (Alla övriga rörelsekostnader, t.ex. kontorshyra, konsultarvoden, telefon, porto, reklam och.

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i 232 Skatteskulder 238 Övriga skulder 240 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 249 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 253 Nettoomsättning 253 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 - Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Aktiebolaget i det här.

Exempel på årsredovisning för företag som startat det

 1. Övriga rörelseintäkter: 9: 7 817: 680: Summa: 135 621: 133 241: Råvaror och förnödenheter-3 219-7 794: Övriga externa kostnader: 7-162 372-143 590: Personalkostnader: 8-140 869-106 450: Av- och nedskrivningar av materiella och : immateriella anläggningstillgångar-20 702-35 599: Övriga rörelsekostnader: 10-397-318: Summa-327 560-293.
 2. istrationskostnader 0 Kostnader för forskning och utveckling 0 Övriga rörelsekostnader 0 Förändring lager mm 0 Råvaror och förnödenheter 360 Handelsvaror 0 Övriga externa kostnader 538 Personalkostnader 380 Avskrivningar 0 Summa rörelsekostnader -1 278 Rörelseresultat 60
 3. Övriga rörelseintäkter: 429: 0: 0: Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader kan till exempel vara lokalhyra och personalkostnader.-485-397-189: Övriga rörelsekostnader: 0: 0: 0: Förändring lager mm: 0: 0: 0: Råvaror och förnödenheter: 0: 0: 0: Handelsvaror-68-164-27: Övriga externa kostnader-410-227-160: Personalkostnader: 0: 0: 0: Avskrivningar-7-6-
 4. RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader 5810 Biljetter Tåg & Flyg -11 220,75 11 220,75 11 220,75 TOTG Alla gemensamma -11 220,75 11 220,75 11 220,75 5830 Logi -4 797,25 4 797,25 4 797,25 5832 Kost/Måltider -586,00 586,00 586,00 5890 Övriga reskostnader -697,00 697,00 697,00 6530 Redovisningstjänster -16 250,00 16 250,00 16 250,00 -1 250,0
 5. Skillnad extern och intern redovisning . Redovisning och kalkylering ht 2014 3 Intern redovisning Intressenter inom företaget Delar av företaget Transaktioner inom företaget Frivillig Utformas med hänsyn till interna behov Ger underlag för beslutsfattande, styrning, uppföljning och planering Extern redovisning Externa och interna intressente
 6. Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga rörelseintäkter. I kontogrupp 39 bokförs övriga rörelseintäkter. Övriga rörelseintäkter är exempelvis hyresintäkter, arrendeintäkter,provisionsintäkter m.m. Nedan är de olika huvudkontona - du kan läsa mer om respektive huvudkonto genom att klicka nedan: 3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto) 3910 Hyres- och.

Övriga externa kostnader 0 Personalkostnader 0 Övriga rörelsekostnader 0 Summa rörelsekostnader 0 Rörelseresultat 0 Resultat från finansiella poster En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet

69 Övriga externa kostnader 6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910 Licensavgifter och royalties 6920 Kostnader för egna patent 6930 Kostnader för varumärken m.m. 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter 6950 Tillsynsavgifter myndigheter 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratu kapitalkostnader och löpande kostnader. Kapitalkostnad Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna i KENT enligt tabell 1. Tabell 1 beskriver kapitalbasvärde beräknat på ingående kapitalbas 2010 samt investeringar och utrangeringar halvårsvis under 2011 till 2015 f0126 Övriga externa kostnader f0127 Försäljningskostnader f0128 Personalkostnader f0129 Administrationskostnader f0131 Av- och nedskrivningar (samt återföringar därav) av materiella/immateriella anläggningstillgångar f0132 Forskning- och utvecklingskostnader f0133 Kostnader för produktion och förvaltnin Omsättningstillgångar är till skillnad mot anläggningstillgångar avsedda att omsättas i företagets verksamhet. Tydliga förklaringar av redovisningsbegrepp, gratis redovisningsguide för företagare Övriga rörelseintäkter 7 955 38 Summa rörelseintäkter 28 070 2 398 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -266 121 -41 417 Övriga externa kostnader -475 057 -235 638 Personalkostnader 3 -339 852 -403 801 Övriga rörelsekostnader 0 0 Summa rörelsekostnader -1 081 030 -680 85

Övriga rörelseintäkter 227 252 50 726 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 7 500 278 7 085 451 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -2 318 210 -2 155 298 Personalkostnader 3 -6 094 -7 539 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -4 349 242 -3 948 360 anläggningstillgånga Study Kap 9 Årsredovisning flashcards from lina wahlström's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Rörelsekostnader Driftskostnader 3-7 -1 613 -1147 Övriga externa kostnader 8 -105 -84 Personalkostnader 9 -74 -75 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -332 -332 Summa rörelsekostnader -2 124 -I 638 Rörelseresultat -285 183 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -103 -13

Övriga externa rörelseutgifter / kostnade

 1. 6. Övriga externa kostnader. Med övriga externa kostnader avses rörelsekostnader som inte på ett naturligt sätt kan hänföras till någon annan post i resultaträkningen, t ex kontorshyra, kontorsmaterial, konsultarvoden, telefon och porto, reklam, reparation och underhåll samt försäkring
 2. skade med 4,2 mkr och uppgick till -3,9 (-8,1) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 3,1 (4,1) mkr. KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Externa kostnader ökade med 20,5 mkr och uppgick till -270,1 (-249,6) mkr
 3. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat i posten övriga externa kostnader. Not 2.13 - Varulager Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
 4. Sida 7 Resultaträkning Område 2020 2019 Skillnad i % Budget Intäkter 133 459 146 658 -9 % 136 325 Övriga externa kostnader-69 581 -88 186 -21 % -74 722 Personalkostnader-60 147 -55 552 8,3 %-62 170 Övriga rörelsekostnader-71 -38 87 % 0 Avskrivningar-267 -346 -23 % -283 Summa kostnader -130 066 -144 122 -9,8 % -136 87
 5. Sida 7 Resultaträkning Område 2019 2018 Skillnad i % Budget Intäkter 888 505 866 139 3% 897 770 Övriga externa kostnader-394 600 -387 982 2% -401 611 Personalkostnader-182 064 -169 361 8% -173 239 Övriga rörelsekostnader-104 -213 -51% 0 Avskrivningar-178 610 -176 103 1% -180 006 Summa kostnader-755 378 -733 659 3% -754 856 RÖRELSERESULTAT 133 127 132 480 0% 142 91
 6. Sida 7 Resultaträkning Område 2020 2019 Skillnad i % Budget Intäkter 627 890 888 505 -29% 903 974 Övriga externa kostnader-333 831 -394 600 -15% -419 886 Personalkostnader-165 416 -182 064 -9% -185 000 Övriga rörelsekostnader 4 544 -104 -4469% 0 Avskrivningar-207 553 178 610 16% 210 009 Summa kostnader-702 256 -755 378 -7% -814 895 RÖRELSERESULTAT-74 366 133 127 -156% 89 07
 7. Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2 -14 147 528 -3 652 042 Personalkostnader -537 035 -354 840 Avskrivningar -681 044 -504 350 Summa rörelsekostnader-15 365 607 -4 511 232 Rörelseresultat-9 161 138 1 754 584 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 530 36

Indirekta kostnader och lokalkostnader med att den externa finansieringen från främst forskningsråd och stiftelser växte och de 2. att bidragsmottagarna och statsmakterna måste göra skillnad beroende på vilken typ av finansiär som ger ett bidrag Övriga rörelseintäkter 2 468 1 053 214 696 200 373 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 3 -132 012 -125 752 Övriga externa kostnader 4,5 -19 868 -19 394 Personalkostnader -56 771 -50568 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6 -2 328 -2 395 Övriga rörelsekostnader -186 -370 Rörelseresultat 3 531.

Övriga rörelsekostnader 0 -107 369-63 571. 893 -67 323 399 Rörelseresultat 7 489 551 -3839 518 Resultat från fastighetsförvaltning: 8 Intäkter fastighetsförvaltningen 3 582 800 3 352 776 Kostnader fastighetsförvaltningen -2 466 886 -4 019 917 Personalkostnader fastighetsförvaltningen -130 000 -159 00 Not 7, Övriga externa kostnader F örbruknmgsmaterial Kameral fòrvaltning Övriga fôrvaltningskostnader Summa Not 8, Styrelse- och revisorsarvoden Sociala avgifter Styrelsearvoden Summa Not 9, Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut Summa Not 10, Byggnad och mar Övriga externa kostnader Personalkostnader Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion Myndighetsavgifter Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbase Övriga externa kostnader 8,9,10,11-36 139 -30 483 Personalkostnader 8,12,13-3 168 -2 442 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 14-20 297 -20 131 Övriga rörelsekostnader 15-316 -60 Rörelseresultat 7 957 84 862 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 72 4 Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Drift och underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Òvriga ränteintäkter och liknande resultatposte

Övriga rörelseintäkter 201 115 313 213 455 Totala intäkter 1 681 1 256 2 941 2 425 5 111 Spelskatt -275 -221 -489 -416 -872 Aktiverat arbete för egen räkning 18 22 36 45 86 Personalkostnader -92 -88 -183 -172 -358 Övriga externa kostnader -592 -640 -1 168 -1 236 -2 244 Övriga rörelsekostnader -1 -1 -2 -2 -3 Övriga rörelseintäkter : 253 . 14 : 153 . Summa intäkter 15 510 12 979 21 271 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -9 986 -7 406 -12 541 . Övriga externa kostnader -3 257 - 3 250 -8 572 . Personalkostnader -3 943 -4 778 -8 080 . Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -30 -188 -256 . Övriga rörelsekostnader -19.

Rörelsekostnader Driftskostnader 3-7 -2 553 -1 012 Övriga externa kostnader8 -96 -100 Personalkostnader 9 -61 -60 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar-227 -231 Summa rörelsekostnader -2 936-1 404 Rörelseresultat -739931 Finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter10 -156 -134 Summa finansiella poster -156-13 Prestationsbaserade arvoden och transaktionskostnader, som till exempel courtage, redovisas inte som direkta kostnader hos AP-fonderna utan påverkar i stället avkastningen negativt. Prestationsbaserade arvoden är inte en vanlig förvaltningskostnad utan ett sätt för AP-fonderna att dela risk och avkastning med sina externa förvaltare På så vis gör vi nytta och skillnad i var­dagen på både små och stora orter i betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betong­element till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Bistår även med kranar, maskiner och transporter samt återvinner Not 8 Övriga rörelsekostnader. Not 9 Statliga stöd Rörelsens kostnader Handelsvaror -2 910 -2 746 Inköpta transporttjänster -693 321 -676 111 Överskottsfördelning -8 000 -6 000 Övriga externa kostnader 4-10 073 -9 808 Personalkostnader 3-17 695 -17 866 Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 410 -3 521 Övriga rörelsekostnader -62 -14 Rörelseresultat. Övriga externa kostnader -1 317 022 -1 229 742 -4 482 516 -3 222 275 -5 681 908 Personalkostnader 0 -3 330 -177 624 -138 128 -159 473 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -9 253 -2 152 -13 557 -5 725 -8 244 Övriga rörelsekostnader -508 0 -704 0

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Onlin

Rörelsekostnader 4 Direkta kostnader -182 400 -108 995 Övriga externa kostnader -514 333 -1 270 009 Personalkostnader 5 -255 163 -219 210 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -102 477 -100 364 Summa rörelsekostnader -1 054 373 -1 698 578 Rörelseresultat 443 015 -354 492 Finansiella poste Övriga externa kostnader 4-6 - 131 385 - 121 864 - 136 566 - 122 042 Personalkostnader 7 - 217 533 - 213 242 - 154 630 - 149 665 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 8 - 29 097 - 25 636 - 18 297 - 14 773 Övriga rörelsekostnader 9 - 66 - 117 - 21 - 12 - 421 410 - 405 275 - 309 514 - 286 49 Finansiella kostnader konto. Finansiella intäkter och kostnader. Finansiella intäkter är de intäkter som inte kan knytas till den operativa verksamheten i ett företag och som återfinns i företagets reseräkning.Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper.

Resultaträkning - Vad är resultaträkning

Övriga rörelseintäkter 2 0 0 -16 Summa rörelseintäkter 1 281 390 4 518 1 900 Rörelsekostnader Handelsvaror -482 -279 -2 965 -1 135 Övriga externa kostnader -1 007 -634 -3 648 -1 125 Personalkostnader -794 -288 -1 536 -255 Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -12 -8 -53 -1 Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Personal Medelantalet anställda under året var 43,5 st (40,5 st), varav kvinnor 8,5 st (8 st). Personalkostnader Styrelse och VD Övriga. Övriga externa kostnader 4, 5, 6 -92˜356-84˜493 -87˜362 -78˜494 Personalkostnader 7, 8, 9 -145˜685-130˜095 -107˜747 -93˜166 Avskrivning enligt plan 10 -106˜537-106˜950 -90˜863 -91˜448 Övriga rörelsekostnader -1˜730 -2˜161 -1˜700 -947 Summa kostnader -729˜892 -733˜632-411˜740 -392˜63

AIK Fotboll AB: Årsredovisning 201 PEAB Annual Report 2018 - Peab i korthet. Nordens. samhällsbyggare. Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggnings­företag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Peab påverkar samhälle och miljö för alla de människor som nu och i framtiden ska leva med det vi utvecklar, bygger och anlägger. Peab är också en stor. 6 Övriga externa rörelsekostnader / utgifter. 61 Kontorsmaterial och trycksaker 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. 6110 Kontorsmaterial 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla. 7 Kostnader / utgifter för personal, avskrivningar, 70 Löner 78 Avskrivningar enligt plan. 7012 Vinstandel till kollektivanställd

Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning

Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt på periodens resultat 2017 Jan-Juni 2017---- Gemensamma kostnader har fördelats på estimerat utnyttjande av resurserna vilket normalt överensstämmer med de faktiska verksamhetsvolymerna. Intäkter från externa kunder: Övriga rörelsekostnader. Not 16 - Valutakursdifferenser - Netto. Not 17. Not 4 Externa kostnader 2019 2018; Administrationskostnader-8 736 -11 940: Fastighetsskatt-2 880 -2 425: Övriga upplupna kostnader: 2 898 1 762: Upplupen räntekostnad - 160: Förutbetalda hyresintäkter: 8 017 7 452 : 11 582 Rörelsekostnader exkl avskr,.

Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Jämförelsestörande poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposte Övriga externa kostnader Avseende föreningens övriga externa kostnader, har dessa ökat kraftigt jämfört med 2018. Orsaken ökade mäklar- och konsultkostnader i samband med uthyrning av Seheds tidigare omklädningsrum/-kontor, försäljningen av f.d. gästlägenheten samt projektledning av diverse renoveringar, främst a

Förenklat årsbokslut - vad hör till R5 resp

Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster skillnad -4 104 147 2018-12-31 28 683 2018-12-31 Upjuten skattefordran 902 91 En resultaträkning är en sammanställning av resultatkonton i bokföring.Resultaträkningen visar en verksamhets intäkter (exempelvis omsättning) och kostnader och ger som saldo periodens resultat (vinst eller förlust).. I resultaträkningen redovisas samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.Resultaträkningen och den så kallade balansräkningen utgör delar av.

Rörelsekostnader Drift- och underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella pœte Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivn . på immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resulta Övriga externa kostnader 2 -3 968 705 -2 387 176 Personalkostnader 3 -1 502 568 -605 030 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -97 308 -22 858 Övriga rörelsekostnader -1 463 -2 056-5 691 791 -3 070 362 Rörelseresultat-5 053 143 -2 760 286 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 66. Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -9 129 6 963-31 332 Personalkostnader -2692 411-9 151 Av/nedskrivningar av anläggningstillgångar -158 134-600 Övriga rörelsekostnader - 28 -14-67 RÖRELSERESULTAT -5 738 -4 102 -18 442 Finansiella poster Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -1 496 -31 -54

Övriga kostnader Rättslig vägledning Skatteverke

Diverse externa kostnader -1 685 -1 760 -5 203 -5 911 -8 112 Avskrivningar och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -164 -168 -665 -545 -715 Övriga rörelsekostnader 0 -2 -2 -2 -21 Summa rörelsens kostnader -1 949 -2 025 -6 211 -6 784 -9 280 Resultat från andelar i intresseföretag 5 9 15 18 1 resultatraden Övriga rörelsekostnader där främst rörelsens valutaförluster redovisas. Övriga rörelsekostnader ökade med 4,0 mkr och uppgick till -11,8 (-7,8) mkr. Nettot av ovan poster uppgick till 4,1 (3,1) mkr. KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Externa kostnader ökade med 28,6 mkr och uppgick till -317,2 (-288,6) mkr

Övriga externa kostnader Not 5 -389 360 -658 267 Personalkostnader Not 6 -124 613 -145 082 Avskrivning av materiella Not 7 anläggningstillgångar -1 464 811 -1 152 639 Summa rörelsekostnader -8 138 932 -10 703 616 RÖRELSERESULTAT 917 507 -1 769 064 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 777 1 72 Taxebundna kostnader -40 523 -40 865 Uppvärmning -47 899 -43 512 Fastighetsskatt -7 065 -6 444 Övriga externa kostnader 3, 4 -24 932 -26 566 Personalkostnader 5 -74 182 -70 457 Övriga rörelsekostnader -7 035 -5 071 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -76 983 -88 473 Summa rörelsens kostnader -370 935 -364 51 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -18 531 -22 327 Övriga externa kostnader 4 -6 404 -11 414 Personalkostnader 4 -18 -16 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -6 071 -3 764 Övriga rörelsekostnader 5 -107 0 Summa rörelsens kostnader -31 131 -37 52

Övriga rörelseintäkter 697 3 690 386 001 379 431 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter 6 -72 050 -66 590 Övriga externa kostnader 3, 4 -171 399 -182 176 Personalkostnader 5 -93 907 -85 220 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 13, 14, 15 -47 133 -44 407 Övriga rörelsekostnader -157 0-384 646. Övriga externa kostnader Personal- och styrelsekostnader Avskrivningar balanserade utvecklingskostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader, exklusive avskrivningar Moderbolaget - Revisionskostnader Moderbolaget - Framtida betalningsåtaganden för ej uppsägningsbara operationella leasingkontrakt. Övriga externa kostnader: - 66 048 000 (- 23 323 000) Personalkostnader: - 76 738 000 (- 76 991 000) Övriga rörelsekostnader och nedskrivningar: - 2 836 000 (- 3 077 000

Övriga rörelseintäkter Not 3 66 738 14 791 Summa rörelseintäkter 9 056 439 8 934 552 RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Not 4 -6 160 148 -8 747 628 Övriga externa kostnader Not 5 -389 360 -658 267 Personalkostnader Not 6 -124 613 -145 082 Avskrivning av materiella anläggningstillgånga Hit hänförs sysselsättningsstöd och övriga understöd och bidrag av staten samt understöd och bidrag av kommuner, samkommuner, socialskyddsfonder (inkl. Fpa), EU och övriga. Obs! Här anges inte kommunens/samkommunens interna bidrag, såsom bidrag till dess egna affärsverk eller balansenheter. Övriga verksamhetsintäkte Övriga rörelseintäkter 2 17 140 459 130 830 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -34 869 -34 957 Handelsvaror -90 325 -83 510 Övriga externa kostnader 1 -2 837 -2 406 Personalkostnader 2 -8 930 -9 558 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 308 -938 Övriga rörelsekostnader 0 -12 Med mycken möda och stort besvär upprättades årsredovisningen för 1997 enligt den nya årsredovisningslagen. Göran Arnell och Arne Gunnarsson berättar om det som blev fel, vad som kan göras bättre och hur de andra gjorde - lärdomar inför det aktuella bokslutet

De leasingavgifter som tidigare redovisats linjärt som övriga externa kostnader har ersatts av avskrivningskostnader på nyttjanderättstillgångar Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av Övriga rörelsekostnader. Not 8 - Finansiella intäkter. Not Rörelsens kostnader 2 Övriga externa kostnader 3 -13 625 -13 854 Personalkostnader 4 -64 924 -59 730 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -820 -700 Avskrivning på koncernmässig goodwill -381 - Övriga rörelsekostnader - -71 Summa rörelsens kostnader -79 750 -74 35 Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseintäkter m.m. Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, m.m. Resultat från andelar i intresseföretag Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposte Övriga externa kostnader 5 - 14 011 - 23 797 Personalkostnader 6 - 15 129 - 13 676 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 19 923 - 16 937 Övriga rörelsekostnader - - 6 - 144 005 - 158 691 Rörelseresultat 10 879 15 32 Rörelsens kostnader Not 1 Driftskostnader -36.967 -34.584 Övriga externa kostnader Not 2 -15.013 -18.370 Personalkostnader Not 3, 4 -25.934 -26.048 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Not 5, 6 -54.066 -51.362 Övriga rörelsekostnader 0 -9 Summa rörelsens kostnader -131.980 -130.373 Rörelseresultat 56. 201820182018 2017 skillnad2017 skillnad2017 skillnad • Intäkter 15,8 mkr (8,6) +83% Övriga externa kostnader - 3 036 602 - 3 051 001 - 7 952 466 653 287 - 732 799 - 2 820 971 Övriga rörelsekostnader 1 - 496 298 - 71 540 - 526 241 Summa rörelsens kostnader - 18 126 925.

 • Can you finesse cash app.
 • Problems with Amazon.
 • Gold Nugget squash Seeds.
 • Incoterms 2010 DAP.
 • Juul Pods tesco.
 • Svenska Hästavelsförbundet pass.
 • Cryptocoryne wendtii flower.
 • Sittsäck billig.
 • Binance Smart Chain burn address.
 • Jane Roe v Wade.
 • Retur underkläder H&M.
 • Kassensturz Masken Test 2021.
 • Sophämtning Säter.
 • AquaVenture Culligan.
 • DASH BTC.
 • Köpa guld som privatperson.
 • Fricamping Öland tält.
 • Jugendzimmer Mädchen modern.
 • Rika tillsammans portfölj Shareville.
 • Siemens Energy AG stock.
 • Fremont Hotel Las Vegas Reservations.
 • Byggnadsritningar.
 • PAYBACK Kaufland.
 • Jack Ma back.
 • Mäklarhuset Härnösand till salu.
 • Singapore facts.
 • Lannebo Småbolag avgift.
 • Bitcoin Anleitung.
 • Ekonomiskt stöd från offentlig sektor till företag begrepp.
 • DHL Nederland.
 • FalconX funding.
 • Vårbynätverket EncroChat Flashback.
 • Pensioenfondsen Nederland dekkingsgraad.
 • Personaldirektör Försvarsmakten.
 • The Graph token contract address.
 • Ericsson Jobs for Freshers.
 • Immediate Edge reddit.
 • Övikshem tvättstuga.
 • Solcellslampa Northlight.
 • Bordslampa grön skärm.
 • MVI Equity.